Хуманистична психология

Хуманистичната психология е направление в западната(преимуществено в американската) психология, признаващо за свой главен предмет личността като уникална, цялостна система, която не е даденост, а „открита възможност” за самоактуализация, присъща само за човека.
  Основните положения на които залага хуманистичната психология са:
човекът трябва да се изучава в цялост;
всеки човек е уникален, затова анализите на отделните случай не е по-малко оправдан от статистическите обобщения;
човекът е открит към света, преживяванията на човека в света и себе си в света се явяват главна психологическа реалност;
човешкият живот трябва да се разглежда като единен процес на превръщане в човек и очовечаване;
човекът е надарен с потенциал за непрекъснато развитие и самореализация, които са част от неговата природа;
човекът притежава в определена степен свобода от външния свят благодарение на смисъла и ценностите, които го ръководят в неговия избор;
човекът е активно творческо същество;
 
    Хуманистичната психология се противопоставя в качеството си на III сила на бихевиоризма и фройдизма главно в противовес на зависимостта на личността от нейното минало.
  Хуманистичната психология отхвърля бихевиоризма заради елементарната и механистична представа за човека, затова, че е елиминирана неговата психическа природа.
  Хуманистичните психолози реагират срещу психоанализата, преди всичко, заради абсолютизацията на безсъзнателното. Категорично те мислят, че разумът доминира, че може да се наложи над инстинкта, че ние сме отговорни същества, не сляпо подчиняващи се на инстинкта.
  Главното в хуманистичната психология е устремеността към бъдещето, към свободната реализация на своя потенциал и към укрепване на вярата в себе си.
  Централна роля при това, се отрежда на мотивите, осигуряващи не приспособяване към средата, не конформно поведение, а ръст на конструктивно начало в човешкия Аз, целостта и силата на преживяното, която е призвана да подържа особената форма на психотерапия.
  Психотерапевтът изпълнява само функциите на консултант, създаващ топла, емоционална атмосфера, в която на клиента му е по-леко да организира своя вътрешен(„феноменален”) свят и да достигне целостта на собствената си личност, да разбере смисъла на своето съществуване.