Трансперсонална психология

Трансперсоналната психология се появява като клон на психологията през 60-те години като надстройка на хуманистичната психология. Трансперсонално буквално означава (транс-отвъд, персонално-личност, его) през или отвъд отделния човек или психика. През 1902 г. Уилям Джеймс пише за трансперсоналните феномени. Карл Юнг очевидно е първият автор, който говори за „трансперсонално несъзнавано“, термин, който той използва синонимно на „колективно несъзнавано“. Концепцията на Юнг за архетиповете, синхрона и колективното несъзнавано са имали голямо влияние върху авторите в тази област. В съюз със своя предшественик – хуманистичната психология, трансперсоналната психология заема антиредуционистична позиция към източниците на човешкия опит и се фокусира върху феноменологията на съзнанието – особено върху онези състояния на съзнанието, които видимо надскачат впечатлението за лична изолация, централност и самодостатъчност. Трансперсоналната психология признава, че всички психологии са в същността си модели и като такива нито един модел не е „истината“, а по-скоро само по необходимост ограничен образ и указание за реалността.
  Накратко казано:
    – Трансперсоналната психология разглежда психиката през призмата на една разширена и задълбочена концепция. Тя се занимава с човешката идентичност, надхвърляща рамките на Аза  – с цялостния комплекс тяло-ум-душа, в който елементите са неразривно свързани.
    – Трансперсоналната психология е холистичен подход, който търси възможностите за балансирано развитие на всички аспекти на човешкия живот – интелектуален, емоционален, духовен, физически, социален, творчески, в съзвучие с идеята за цялостност на битието и света.  
   – Трансперсоналната психология е дълбинна психология, продължител на изследванията върху съзнанието, започнати от Зигмунд Фройд, Карл Густав Юнг, Ото Ранк, Вилхелм Райх. К.Г.Юнг пръв въвежда термина „трансперсонален” (надличностен).
   – Трансперсоналната психология изследва различните състояния и нива на съзнанието, използва техния потенциал за терапевтични цели, също така и за целите на самоактуализацията и личностното развитие.
    – Трансперсоналната психология признава както аналитичния, така и неинтелектуалния метод на познание, изучава и черпи идеи от различните философски, духовни и целителски практики на човешката цивилизация през вековете.