Когнитивна терапия

Когнитивната терапия е вид психотерапия, разработена от американския психиатър Aрън Бек
Арън Бек описва как хората могат да изпаднат в депресия поради изкривено мислене. Примери за такова мислене са фокусирането върху провала, а не върху успеха, убеждението, че един провал означава тотален провал, и други когнитивни тенденции да се мисли за себе си в отрицателна светлина.Терапията се състои в осъзнаването на тези тенденции и в изпълнението на домашни задачи, предназначени да доставят преживяване на успех. На пациента се дават примери за по-адаптирано, положително мислене и той ги практикува дотогава, докато те изместят стария начин на мислене.
Когнитивната терапия се състои от теория, система от стратегии и серия от техники.
Теорията лежи на възгледа, че преработката на информация е от съществено значение за нашето оцеляване. Ако ние не можем да възприемем, преработим и синтезираме приетата от средата информация и на нейна база да направим план за действие, то ние няма да можем да си набавим храна, да се защитим и дори да оживеем.
Всяка система, отговаряща за нашето оцеляване (когнитивна, поведенческа, афективна и мотивационна) е съставена от отделни структури, наречени схеми. Когнитивните схеми съдържат възприятията на хората за себе си и околните, техните цели, очаквания, желания и личен опит. Те имат огромно влияние върху преработката на информация и интерпретациите, които правим. При различните депресивни и тревожни разстройства се наблюдава склонност към негативна преработка на новата информация. Това се дължи на негативното възприемане на собствената личност, нашите очаквания и омаловажаването на личните постижение (т.е. изкривяване в негативна посока на нашите когнитивни схеми). Така, депресивният човек създава отрицателно мнение за себе си, света и своето бъдеще.
Основната стратегия в когнитивната терапия включва партньорството и съвместното сътрудничество в процеса на работа между терапевта и клиента. Клиентът активно участва в терапевтичния процес, търсейки и анализирайки своите преживявания и техните интерпретации. Воден от терапевта, клиентът анализира своите погрешни интерпретации и ги съпоставя с опита си. Целта на тези анализи и дискусии е да се установят причините за негативните схеми и да се постигне едно неутрално и реалистично интерпретиране на постъпващата нова информация.
Използваните от когнитивната терапия техники целят тестването на негативните вярвания и на правостта на нашите мисловни интерпретации. Например, ако някой вярва, че животът му няма смисъл, това вярване може да се провери чрез уточняващи въпроси, свързани с миналия опит на човека, връзката му с неговите близки, смисъла на живота и т.н. Тогава анализирайки тази информация – постигнатото до момента, това, което той има и е имал, човек лесно може да установи, че в неговия живот има смисъл и неговото вярване е било погрешно. Това ще стимулира човека да замести своите негативни интерпретации с реални и ще го научи да преценява и познава по-добре себе си и дори своя проблем.
Когнитивната терапия използва и различни поведенчески техники като релаксация, ролеви игри и социални трейнинги.